ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نکشیداگرچه هدف جاه طلبانه شینزو آبه برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشده است. اما «آبه» یک مرد بود و وجود سیستم ها، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نمی دهد رویای کشور خورشید با مرگ یک شخصیت خاموش شود.