کارگردان تونسی، داور هفته منتقدان
جایزه عظیم هفته منتقدان، جایزه هیئت داوران، بهتر از بازیگر عملکرد اول شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه اختراع بهتر از فیلم مختصر ۴ جایزه ای هستند کدام ممکن است توسط هیئت داوران در بخش هفته منتقدان انواع می شوند.