کالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین مدیران وجود دارد
به گفته کالیباف، چالش های کنونی کشور حکمرانی است: حکمرانی و حکمرانی، اداری و اجرایی چالش های جدی برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین باید به سمت حکمروایی متعالی حرکت کنیم تا از ظرفیت های کشورمان استفاده کنیم.