گزینه های جایگزین سوخت پخته شده جو دوسر: تغذیه


من اغلب موزهایی را می بینم که در دستور پخت گندم استفاده می شود و من تعجب می کنم که آیا میوه یا چیز دیگری وجود دارد که بتوانم آن را با دستور غذا جایگزین کنم؟ من موز دوست ندارم ، اما هرگز دستور پخت گندم بدون موز در آن را ندیده ام. اگر جایگزین شناخته شده ای وجود ندارد ، آیا طعم موز در دستور گندم پخته بسیار واضح است؟ اگر سایر مواد از طعم آن بیشتر است ، این برای من مشکلی نیست ، اما فقط می پرسم آیا کسی پیشنهادی دارد! متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید