گفتن این سیستم های سالروز آزاد سازی خرمشهر در فارس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید کوشکی جهرمی در مونتاژ شورای اجرایی فارس، همراه خود ردیابی به اینکه فتح خرمشهر روده ها رویدادهای حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین پیروزی سربازان ما بود، اجتناب کرده اند همه تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات خواست نهایت امتحان شده شخصی را برای گرامیداشت این مناسبت به کار ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص حماسه‌آفرینی کنند.

او همراه خود خاص اینکه این پیروزی کاخ آمال صدام ملعون را فرو ریخت، تاکید کرد: تکریم این ایام تکریم حماسه آفرینی سربازان، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های شهدای این عملیات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این امر مورد ملاحظه همه مدیران قرار بگیرد.

سردار کوشکی همراه خود ردیابی به اینکه سه راهبرد در راستای پیروزی در حفاظت مقدس در پیش گرفته شد، عنوان کرد: اجتناب کرده اند این سه راهبرد ۲ مورد آن یعنی خلاص شدن از شر تجاوز اجتناب کرده اند دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، همراه خود عملیات فتح خرمشهر محقق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس راهبرد سوم یعنی تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبیه متجاوز تحریک کردن شد.

دبیر ستاد گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در فارس همراه خود خاص اینکه تحمیل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سنت جهاد تبیین، تاکید مقام معظم مدیریت است، به تشریح رئوس این سیستم‌های این مراسم صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برگزاری صبحگاه مشترک در وسط استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌ها در روز سوم خرداد، گلباران قبور مطهر شهدا، جهاد تبیین، برپایی ایستگاه یادآوری همراه خود دعوت اجتناب کرده اند پیشکسوتان حفاظت مقدس، آشکار اجتناب کرده اند تولیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتب چاپ شده بخش حفاظت مقدس، ساخت محتوا برای دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعی، ساعت شب شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری، برگزاری ویژه این سیستم سوم خرداد در صداوسیمای وسط فارس، برگزاری حاضر‌های خیابانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت خاطرات فتح خرمشهر در بستر دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند اهم این سیستم‌های در زمان حال {خواهد بود}.

سردار کوشکی افزود: بازدید اجتناب کرده اند حیاط پشتی موزه حفاظت مقدس اجتناب کرده اند ۱۷ اردیبهشت به همان اندازه پنجم خرداد تولید دیگری این سیستم این ایام است کدام ممکن است نامه آن به مدیران ادارات ابلاغ ممکن است.

مدیرکل اداره محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد‌های حفاظت مقدس اظهار داشت: سرکشی ازخانواده‌های معزز شهدا به طور قابل توجهی شهدای فتح خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکشی اجتناب کرده اند ایثارگران به طور قابل توجهی جانبازان، فضاسازی جو اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند پیشکسوتان فتح خرمشهر اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم‌های برای گرامیداشت این ایام است.