گفتن حمایت فرهنگستان آثار هنری اجتناب کرده اند پژوهش‌های کلان در پوشش‌گذاری آثار هنری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی فرهنگستان آثار هنری، زهرا مربیان سرپرست گروه تحقیق پوشش‌های هنری، گفتن کرد این فرهنگستان اجتناب کرده اند پژوهش‌هایی کدام ممکن است دانستن درباره پوشش‌گذاری کلان بخش آثار هنری صورت می‌گیرد حمایت می‌تدریجی.

وی دانستن درباره گروه تحقیق پوشش‌های هنری فرهنگستان آثار هنری دلیل داد: گروه تحقیق پوشش‌های هنری، در ذیل مدیریت تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات راهبردی، منطبق همراه خود مأموریت‌های اساسنامه‌ای در فرهنگستان آثار هنری، موظف است در جهت حاضر اصرار پوشش‌گذاری {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آثار هنری اسلامی، سراسری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی حرکت تدریجی.

مربیان از گرفتن این سیستم‌های کلان را اجتناب کرده اند شاخص‌های رشد‌یافتگی ملت ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} باره عنوان کرد: اجتناب کرده اند شاخص‌های جوامع رشد‌یافته برخورداری اجتناب کرده اند این سیستم‌ای کلان برای اداره کشورهاست کدام ممکن است بر مقدمه باورهای مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌گذاران، استانداردهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته‌شده جهانی، قابلیت‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها سرزمینی، برای حضور در اوضاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط صحیح تعیین کنید می‌گیرد. تحولات فوری در بخش امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن، تنظیم خوب ارزش‌ها، هنجارها، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی اقامت، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع آثار هنری ایجاب می‌تدریجی در این سیستم‌ریزی کلان گروه همه این تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی به موقعیت فرهنگستان آثار هنری در زمینه پوشش‌گذاری این بخش ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: هدف بی نظیر قوانین‌گذار اجتناب کرده اند این مأموریت، ارتقای موقعیت فرهنگستان در پوشش‌گذاری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این واسطه، حاضر اصرار ساختار جذاب نظام پوشش‌گذاری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن اصول هنری در شرایطی است کدام ممکن است فقدان نظام منسجم پوشش‌گذاری آثار هنری در ملت انصافاًً واضح است. پُرواضح است مقدمه هر نوع پوشش‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی در هر بخش‌ای محبوبیت اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جاری در آن بخش است.

سرپرست گروه تحقیق پوشش‌های هنری به برخی اجتناب کرده اند راهبردهایی کدام ممکن است {در این} زمینه مورد ملاحظه قرار گرفته ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: «وضعیت‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل پوشش‌های اتخاذشده در بخش‌های مختلف آثار هنری ایران»، «تجزیه و تحلیل اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد پوشش‌گذاری»، «بررسی تطبیقی رویکردهای نوین پوشش‌گذاری آثار هنری در این کره خاکی»، «تجزیه و تحلیل موقعیت پوشش‌های هنری در بروز تحولات، جریان‌ها، ژانرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌های هنری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پوشش‌گذاری آثار هنری در فضای دیجیتال همسو همراه خود جهان اخیر» اجتناب کرده اند جمله راهبردهایی است کدام ممکن است فرهنگستان آثار هنری مورد ملاحظه قرار داده است.

زهرا مربیان همراه خود دعوت اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان بخش آثار هنری اظهار داشت: بدیهی است برای حضور در این توجه‌انداز، نیازمند از گرفتن پشتوانه‌ای نظری، متکی بر بهره‌گیری اجتناب کرده اند قابلیت نخبگان اندیشمندمان هستیم؛ لذا، اجتناب کرده اند همه پژوهشگران کنجکاوی‌مند دعوت می‌کنیم {در این} مسیر در کنار ما باشند.