گفتگو همراه خود ایمان صفا کسب اطلاعات در مورد عصر های مافیایی


گفتگو همراه خود ایمان صفا کسب اطلاعات در مورد عصر های مافیایی

بر مقدمه بررسی ها گالن در چهارمین نیمه اجتناب کرده اند مسابقه «عصر های مافیا» کدام ممکن است همراه خود حضور ایمان صفا، علی اوجی، علی رضا خمسا، سیامک صفری، منوچهر هادی، ماهران رجبی، رامین رصد، علی رضا اوسیوند، کافه اسماک باشی، وحید آقاپور، معین خشمگین برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید بشیر حسینی، محمدرضا علی مردانی ورزشی را بر عهده داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا جالبی بین این ۱۲ سوار کدام ممکن است عملکرد شهروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیا را ورزشی می کردند تعیین کنید گرفت.

در این دوران کدام ممکن است در نتیجه پیروزی گروه سیتیزن ها شد ایمان صفا عملکرد ماهر را ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید تنها نقشی است کدام ممکن است خیلی دوستش دارد چون این ورزشی را همراه خود چراغ خاموش انجام می دهد.

او عاشق ورزشی در مشکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است کنجکاوی ای به عملکرد دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآگاه ندارد. امان صفا کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات در مخلوط کردن نیروی کار به دست آورد حضور داشت، معتقد است کدام ممکن است اگرچه {در این} رقبا ها می توان یادآور هر جای تولید دیگری دنیا غیر صادقانه کرد، با این حال در ورزشی آنها تقلبی وجود نداشت.

اجتناب کرده اند این رو در بخش «فیلموش ها» همراه خود ایمان صفا سوار تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است در مسابقه «عصر های مافیا» در جاری خواندنش نمایندگی کرده بود، ذکر شد وگویی انجام دادم.

در گذشته اجتناب کرده اند حضور در عصر های مافیا چقدر با توجه به این ورزشی می دانستید؟

ایمان صفا: من می خواهم اجتناب کرده اند در گذشته همراه خود این ورزشی شناخته شده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی کردم، با این حال در مسابقه عصر های مافیا خوشایند ورزشی نکردم، سعی کردم مناسب ورزشی کنم.

تمایز عصر های مافیایی همراه خود این ورزشی بین خانوار ها چیست؟

ورزشی مافیا ساده منصفانه مانکن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مانکن های مافیایی زیادی داریم کدام ممکن است هر کافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار سبک خاص شخصی را ورزشی می کنند. سبکی کدام ممکن است در فیلیمو ورزشی می کنیم خارج اجتناب کرده اند فیلیمو «عصر مافیا» عنوان دارد، ۹ تنها عنوان شخصیت ها تنظیم کرده است، اما علاوه بر این تقریباً {همه آن} ها عصر مافیا را ورزشی می کنند.

ورزشی ای کدام ممکن است در جاری حاضر در خانوار ها انجام تبدیل می شود فوق العاده به امشب های مافیایی نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا همراه خود همین عنوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه ها ورزشی می کنند.

این ورزشی را چگونه می بینید؟ برای برخی اجتناب کرده اند گیمرها خیلی مضر به نظر می رسد مانند است؟ چقدر برای شما ممکن است قابل توجه است؟

من می خواهم به این ورزشی مورد توجه قرار گرفت می کنم کدام ممکن است ساده منصفانه ورزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم اجتناب کرده اند آن لذت ببرم با این حال این علاقه دلیلی برای شوخی کردن هر دو طرفدار ورزشی نیست.

اجتناب کرده اند ورزشی لذت می برم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری سعی می کنم اجتناب کرده اند هوشم استفاده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال های درستی را مطرح کنم.

من می خواهم برای برداشتن امتحان شده {نمی کنم}، سعی می کنم در ورزشی به شکلی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بحث به ورودی بروم.

ممکن است {در این} ورزشی واقعاً خوشایند حرکت کردید، خواه یا نه بخشی اجتناب کرده اند این موفقیت به احتمال وابسته است هر دو ترفندهای خاص شخصی را دارد؟

من می خواهم به احتمال اعتقادی ندارم، با این حال در نظر گرفته شده می کنم ۷۰ نسبت منصفانه ورزشی خوشایند به مناسب شنیدن، مناسب دیدن عکس العمل ها، بحث مناسب است، با این حال ۳۰ نسبت تولید دیگری به هم تیمی های ممکن است وابسته است.

قبلاً تعدادی از بار همراه خود این کودک ها ورزش کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ورزشی همدیگر را گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم اصولاً اجتناب کرده اند سبک ورزشی آنها استفاده کنم.

نکته اینجاست کدام ممکن است {در این} ورزشی نیروی کار هایی کدام ممکن است مافیایی شدند، گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها خوبی نیستند، از وقتی در عصر های مافیایی مافیایی می شوید، باید همراه خود سه نفر تولید دیگری هماهنگ باشید. با این حال متأسفانه در فینال جایگزین ورزش پیدا نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ورزشی یکدیگر را نمی شناختیم، متعاقباً وقتی مافیا شدم، خوشایند ورزشی نکردم.

شاید بخشی کدام ممکن است درمورد به همگنی همکاران است را بتوان احتمال نامید کدام ممکن است به صورت جداگانه احتمال نیست با این حال باید سبک ورزشی شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی برای همدیگر را بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر تغییر به ۱ اهمیت به سختی دارد وقتی همدیگر را نمی شناسیم دردسرساز است.

این ورزشی چه ربطی به ظاهر شدن دارد، خواه یا نه می توان اجتناب کرده اند استعدادهای ظاهر شدن هم برای برد استفاده کرد؟

در نظر گرفته شده نکنم ربطی بهش داشته باشه منصفانه مافیای خوشایند لزوماً نباید بازیگر خوبی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بازیگر خوشایند لزوماً منصفانه مافیای خوشایند نیست. قابل دستیابی است در برخی استدلال ها برای مکان یابی عملکرد شخصی {در این} ورزشی در یک واحد نیروی کار استفاده شود، با این حال به صورت جداگانه ربطی به آن است ندارد.

با این حال در اقامت روزمره، {همه ما} عملکرد های مافیایی متفاوتی ورزشی می کنیم. گاهی در اقامت خصوصی شهردار می شویم، اعلان درگیری می کنیم، هر دو به توقف خانوار رای می دهیم، گاهی دکتر می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را اجتناب کرده اند اتفاقات بدی کدام ممکن است تصور به بیفتد دفاع کردن می کنیم، گاهی کارآگاه می شویم، خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک را جویا می شویم. افراد، چون آن است وقتی به جیب دادگاه می رویم پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو می کنیم.

بیشتر اوقات اوقات ما بافت سختی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است چقدر به ما ضربه می زنند، ما همچنان می ایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می ایستیم.

ما بیشتر اوقات حرفه‌ای بازی کردن می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه می‌توانیم اجتناب کرده اند قوانین استفاده کنیم، با این حال ترجیح می‌دهیم شخصی افراد را مجازات کنیم.

گاهی ما پدرخوانده می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدادی از نفر تولید دیگری کار اشتباهی انجام می دهیم هر دو گاهی دکتر می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه می دانیم در جاری نجات شخص اشتباهی هستیم، با این حال به خاطر جایی کدام ممکن است هستیم، انتخاب می گیریم شخص اشتباهی را نجات دهیم، معمولاً ما تغییر به گانگسترهای آسان ای شده ایم، اگرچه می دانیم کدام ممکن است داریم کار اشتباهی انجام می دهیم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نخواهیم شد همراه خود مافیای قادر مطلق مقابله کنیم، زیر یوغ آنها می افتیم.

متعاقباً من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ورزشی مافیا به طور درست اجتناب کرده اند اقامت ما بردن شده است.

خواه یا نه می توان در عصر های مافیایی غیر صادقانه کرد؟ چطور اجتناب کرده اند احتمال غیر صادقانه {در این} مسابقه جلوگیری کردند؟

در همه جای دنیا امکان غیر صادقانه موجود است. ممکن است پیش بینی دارید کدام ممکن است من می خواهم بگویم ۹، با این حال مطمئنا موجود است. قابل دستیابی است بعضی ها خیانت کنند، با این حال مهم اینجا است کدام ممکن است در اقامت خصوصی خودمان هم دعوا می کنیم، اگرچه می دانیم کدام ممکن است عده ای همراه خود رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر صادقانه آمده اند، با این حال یک بار دیگر می جنگیم به همان اندازه بهتر از باشیم.

برای من می خواهم بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است کسی غیر صادقانه می تنبل هر دو ۹، اگرچه من می خواهم هیچ تقلبی ندیده ام. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ما اشخاص حقیقی باهوشی داریم کدام ممکن است ورزشی را می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه می شوند کدام ممکن است {چه کسی} ورزشی را همراه خود منطق مناسب هدایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} غیر صادقانه می تنبل ، اگرچه در گروه ما در نظر گرفته شده {نمی کنم} کسی غیر صادقانه کرده باشد ، با این حال در همه جای دنیا غیر صادقانه موجود است ، همین جا قابل دستیابی است کدام ممکن است وجود داشته باشد.

راه رفع این سیستم «عصر های مافیا» برای جلوگیری اجتناب کرده اند پاره کردن چیست؟

برای جلوگیری اجتناب کرده اند پاره کردن، ماموران پایین صحنه آقای ابوطالب را با بیرون ورود اجتناب کرده اند کافه خارج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر گروه منصفانه نفر باقی ماندند. پایین صحنه باید شلوغ تر می شد، با این حال اینطور نبود، {تلفن های همراه} را برمی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما محتاط بودیم.

هم مربیان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آقای علی مردانی سرپرست ورزشی خیلی درگیر این موضوع بودند. از هر لحاظ در گروه ما این اتفاق نیفتاد، با این حال برخی اجتناب کرده اند {افرادی که} می خواهند غیر صادقانه کنند قابل دستیابی است عصر توجه باز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری اجتناب کرده اند دستشان برنمی آید.

دوست دارید {در این} مسابقه چه نقشی را اصولاً ورزشی کنید؟

من می خواهم منصفانه عملکرد ماهر را آرزو می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خیلی آرزو می کنم از {در این} عملکرد در کانون ملاحظه ورزشی می کنم. در مافیا وقتی عملکرد ماهر ایفا می کنم، گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ماهر می دانند کدام ممکن است چرا در روز روی گل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر روی گل ها خطا می کنم.

با این حال ۲ نقشی کدام ممکن است من می خواهم اصلا {دوست ندارم} دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرس هستند. چون به صورت جداگانه عملکرد دکتر منصفانه عملکرد احساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند بین یازده نفر یکی را محدوده کرد به همان اندازه نجات پیدا کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار سختی است. به صورت جداگانه بازپرس منصفانه عملکرد راست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به که نخواهد شد کدام ممکن است مخبر بفهمد {چه کسی} خیالباف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپرسد کدام ممکن است خواه یا نه منصفانه شخص مافیایی است هر دو خیر.

من می خواهم عملکرد شهروند روال را اصولاً اجتناب کرده اند ۲ عملکرد بازپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر آرزو می کنم. من می خواهم آرزو می کنم در کل روز مافیا را پیدا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها، آرزو می کنم {در این} ورزشی به مشکل کشیده شوم.

به طور گسترده این ورزشی را چگونه دیدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک آن برای شما ممکن است چگونه بود؟

ورزشی برای من می خواهم فوق العاده لذت بخش بود، با این حال ایراداتی هم داشت. مثلاً در ورزشی‌های حرفه‌ای بیشتر اوقات ما را سطح می‌کنند، یعنی در مسابقه «عصر‌های مافیا»، چون گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها نوبتشان را می‌گذرانند، به عبارت تولید دیگری خیلی به نوبتشان نزدیک شده‌اند. متعاقباً آنها نیاز دارند منصفانه ترافل توسط سرپرست ورزشی باشند.

با این حال اجتناب کرده اند طرفی باید بدانیم کدام ممکن است از هر لحاظ ما شرکت کننده ماهر نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم به همه لگد بزنیم (عکس گرفتن) ورزشی انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی زود تمام تبدیل می شود پس افراد ما را ببخشند.

۹ نکته برای مطالعه نیمه اول فصل سوم سریال عصر های مافیا

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را مورد توجه قرار گرفت کن