گفتگو همراه خود جناب آقای مهدی کرمی سرپرست مبلمان آنتیک تهران


به گزارش چچیلاس نیوز، آقای مهدی کرمی سرپرست مبلمان آنتیک تهران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار روزنامه خبری چچیلاس به راه های موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های شغلی شخصی پرداخته است کدام ممکن است در شکسته نشده می توانید بیانیه کنید.

۱- لطفا خودتان را راه اندازی شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید در چه زمینه ای ورزش می کنید؟

مهدی کرمی هستم، ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کننده مبلمان چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملحفه

۲- تعدادی از سال است کدام ممکن است این کار را انجام می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا چه هدفی داشتید؟?

من می خواهم ۱۲ سال است کدام ممکن است {در این} زمینه هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفم تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد برای خودم است.

۳- همراه خود چه میزان سرمایه اولین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را آغاز کردید؟?

سرمایه اولین ام ۱۵ میلیون تومان بود.

۴- خواه یا نه شکست در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را تخصص کرده اید؟ اگر پاسخ ممکن است خوش بینانه است، چگونه اجتناب کرده اند نو آغاز کردید؟

خداروشکر ۹

۵- خواه یا نه کار ممکن است تحمل تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه همراه خود آن مقابله کردید؟

مطمئنا، ما به سختی مجبور بودیم اجتناب کرده اند پس انداز مالی سال های در گذشته با بیرون هیچ مشکلی به کارگاه پمپاژ کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر روی پای شخصی بایستیم …

۶- خواه یا نه به همان اندازه به فعلی عالی تبلیغ اینترنت برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی داشته اید؟

مطمئنا، انجام دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد می کنم همراه خود موقعیت یابی های اصلی کار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} موقعیت یابی ها اصولاً تجزیه و تحلیل کنید.

۷- به تذکر ممکن است چرا فروش اینترنتی در جاری حاضر حیاتی است؟

کالا آنلاین در ملت ما به تازگی در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ما اصولاً در بین افراد دیده تبدیل می شود

۸- چگونه همراه خود گروه چچیلاس شناخته شده از حداکثر؟

اجتناب کرده اند طریق خریدار چیچیلاس کدام ممکن است همراه خود شبکه موقعیت یابی چیچیلاس واقعاً کار می کند.

۹- چگونه به این نتیجه رسیدید کدام ممکن است چچن ممکن است فضای مناسبی برای تبلیغ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است باشد؟

اجتناب کرده اند طریق پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو اجتناب کرده اند همکارانی کدام ممکن است همراه خود چچیلاس کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند موقعیت یابی راضی بودند.

۱۰- چه عملکرد های موقعیت یابی چچیلاس برای شما ممکن است جاذبه بیشتری دارد؟

امکان دیدن کارهای من می خواهم در صفحه اول گوگل.