گواهینامه ها و تمبرهایی که باید به آنها توجه شود؟ : تغذیه


آنچه شما همه می گویید این است که گواهینامه ها ، عنوان ها ، تمبرها و غیره ارزش جستجو یا پرداخت حق بیمه را دارند. برای مثال غذاهای ارگانیک و غیر انسانی ، ب. شماره 1 من تخم مرغی است که در علفزار پرورش داده شده است. تمام روز برای مرغ ارزش دارد. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید