یادداشت های تورم اخیر / سیاست حذف ارز ترجیحی نه همه تورم های اخیر
از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ماه، نرخ تورم از یک نقطه ۱۸.۷ واحد درصد و از ماه دوازدهم ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش یافت که نمونه موفق و بی نظیری است. در این دوره اقتصاد ایران نیز بر اساس اقدامات تیم اقتصادی دولت بدون تغییر معادله جهانی در نظر گرفته شده است.