یکی اجتناب کرده اند ایرادات قابل توجه به پوشش خارجی مقامات در گذشته، به نظر می رسید آنها به مذاکرات بود


به گزارش خبرنگار بخش آموزشی خبرگزاری فارس؛ مهدی خان علیزاده، کارشناس دیپلماسی، در «بازرسی تخصصی نتایج مذاکرات ایران همراه خود گروه ۱+۵» کدام ممکن است توسط محل کار بسیج دانشجویی دانشکده های غول پیکر تهران برگزار شد؛ وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند ایرادات قابل توجه در پوشش خارجی مقامات در گذشته، نوع به نظر می رسید آن به مذاکرات بود. حامیان پرونده او امتحان شده کرده اند به همان اندازه مدل دقیق این ادعا را به صورت تحت وب به راحتی در دسترس است قرار دهند.

خان علیافزوده زاده یکپارچه داد: در آن نقطه دیدگاهی اجتناب کرده اند طرف مقابل وجود داشت کدام ممکن است می اظهار داشت مذاکره ناسالم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ دیدگاه خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره ابزار است.

وی افزود: داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ها در برجام متعادل نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت ساده به ضرر تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به امتیازات حداقلی کدام ممکن است در آن نقطه توسط رئیس کل موسسه مالی مرکزی تایید شد به ایران نرسید.

این کارشناس دیپلماسی اظهار داشت: هماهنگی برجام به بهانه پرونده هسته ای برای تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تأثیر می گذارد ایران در پایان تکمیل شد.

خان علیزاده همراه خود دقیق اینکه هدف پرگام مدیریت توانایی ایران است، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۰ مونتاژ ای همراه خود افسران برتر ملت تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است اگر گروه مذاکره کننده ایرانی توانست برگام را در دایره برجام تجلیل تنبل، بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرگام سلام کنید. .

وی یکپارچه داد: در وین ۷ و هشت دستاورد غول پیکر همراه خود همین تکنیک داشتم. اجتناب کرده اند محتوای متنی پنهان پیروی نکنید، از نتیجه این مذاکرات یکی است.

خان علی زاده هدف بازگشت ایران احیا کردن برجام؟ وی اظهار داشت: ایران در مظان اتهام بود از روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین گفتند آمریکا قصد احیای برجام را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همکاری نمی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا اظهار داشت کدام ممکن است ممکن است مکانیسم راه انداختن را پرانرژی می کنم.

این کارشناس دیپلماسی اظهار داشت: در برخی رسانه ها می بینیم کدام ممکن است مطالب کذب را چاپ شده می کنند. آموزش داده شده است تبدیل می شود گروه مذاکره کننده تنظیم نکرده است، در حالی کدام ممکن است در مذاکرات وین ۳۳ نفر اجتناب کرده اند وزارتخانه های مختلف به گروه اضافه شدند.

او اظهار داشت برجام هماهنگی بدی است. وی اظهار داشت: داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی های ایران {در این} هماهنگی متعادل نبود، کمترین درآمد مالی برای ایران اجتناب کرده اند شبیه به هماهنگی ناسالم حاصل نشد. این تخفیف ناسالم در نتیجه آسیب قابل توجه اجرا شد.

این کارشناس امتیازات بین الملل اظهار داشت: دوستان به این آسیب عظیم یکپارچه دادند چون قرار نبود برجام ساده عالی هماهنگی هسته ای باشد این دلیل است در موجود در ملت عالی هفته بعد اجتناب کرده اند امضای برجام اجتناب کرده اند برجام ۲ صحبت کردند.

نوک پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید