۱۰ نکته برای کابینت های انبار


کابینت های انبار منصفانه جزء زیرساخت حیاتی هستند کدام ممکن است کار کردن روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بهینه انبار را تسهیل می کنند. کابینت بندی انبارها را قادر می سازد به همان اندازه خانه را به کمتر از برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات را با موفقیت مدیریت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ورود ساده به چیدن آسان را فراهم کنند.

با این حال کابینت ها تنها منصفانه تکه اجتناب کرده اند پازل هستند. اثربخشی عمومی انبار علاوه بر این به اجزا متنوع عکس شبیه چیدمان تسهیلات، عرض سالن، تقاضای محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کارآمد برای ضمانت اجتناب کرده اند استفاده ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست اجتناب کرده اند برنامه ها متکی است. کابینت های انبار اسبابک ها تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسبابک ها تکیه کن ما این راهنمای کامل کابینت‌بندی انبار را گردآوری کرده‌ایم به همان اندازه دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌های متفاوتی را به مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپراتورهای انبار با اشاره به کمتر از استفاده اجتناب کرده اند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌ها برای افزایش درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متغیرهای کلیدی کدام ممکن است می‌توان برای افزایش نتایج دستکاری کرد، حاضر کرد.

اطلاعات کابینت بندی انبار

این سیستم ریزی مهم دستیابی عملیات است. قالب اساس ممکن است باید برای ادغام کردن مواردی شبیه محل کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی، محل قرارگیری، محل محل کار سرپرست انبار، محل صرف ناهار برای کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حضور در آنجا باشد. کابینت های تجاری فکر شده است. در صورت وجود، نوع لیفتراک را تصمیم گیری کنید. “همه اینها باید اجتناب کرده اند در گذشته این سیستم ریزی شود، از در هر مورد دیگر، همراه خود جابجایی وسایل به دلخواه شخصی به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب، تنظیم کابینت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان نهایی انبار شلوغ تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوارتر تبدیل می شود.”

قالب اولین برای کابینت های انبار

۱- برای چالش شخصی بودجه تصمیم گیری کنید. اولین چیزی کدام ممکن است باید در تذکر گرفت، قیمت تخمینی کابینت های انبار جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قیمت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب است. در همه زمان ها مورد نیاز نیست در جستجوی بودجه ترین باشید. باید مشخص شوید کدام ممکن است کابینت بندی تجاری کدام ممکن است محدوده می کنید نیازهای ممکن است را برآورده می تدریجی.

در گذشته اجتناب کرده اند در پلاگین ها هر دو مونتاژ امکانات تخصیص جدید، به راه هایی در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است می توانید استفاده شخصی را اجتناب کرده اند فضای عمودی افزایش دهید. “ترتیب کمیت های عمودی برای ذخیره سهام شخصی بیشتر اوقات بهتر از استفاده اجتناب کرده اند متراژ مربع انبار است. در گذشته اجتناب کرده اند سوئیچ کل انبار هر دو حرکت {به سمت} این سیستم ریزی برای منصفانه وسط تخصیص جدید، به جمع کردن در نظر گرفته شده کنید. این اراده به جلوگیری اجتناب کرده اند قیمت های بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اثربخشی استراتژی درو کردن کمک تدریجی. اقلام کوچکتر را باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اقلام بهتر در مخالفت با آسیب دفاع کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند فضایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته دارید استفاده مناسب کنید.

۳- برای طراحی فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد قالب، سبدها فعلی نادیده گرفته تبدیل می شود. نمودار کابینت های انبار را طوری بکشید کدام ممکن است انگار هیچ ستون هر دو مانعی در ساختمان ممکن است {وجود ندارد}.

هنگامی کدام ممکن است بهترین چیدمان را برای فضای کمد شخصی طراحی کردید، ستون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتیشن ها را ترسیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده محیط زیست را به همان اندازه حد امکان کمتر ترتیب کنید به همان اندازه پارتیشن ها را در شخصی جای دهد. در واقع در همه زمان ها در فضای کف انبار موانعی موجود است.

ستون ها قابل دستیابی است در محل قرارگیری نامناسبی قرار داشته باشند. گرمکن‌ها، چراغ‌ها، لوله‌های تخلیه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل می‌توانند فضای سرتان را به هم بریزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس امنیت ممکن است قابل دستیابی است الزاماتی داشته باشد کدام ممکن است انجمن ممکن است را پیچیده تدریجی. این دلیل است است کدام ممکن است تحمیل منصفانه سیستم کابینت بندی تجاری محیط زیست در همه زمان ها خواستن به انعطاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش دارد.

۴. امتحان شده مداوم برای افزایش. “اجتناب کرده اند نمای بیش از حد به آن است مورد توجه قرار گرفت کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری واحدهای ذخیره سازی شخصی را پیدا کنید به همان اندازه بیشترین بهره را اجتناب کرده اند آنها ببرید. ابعاد گیری کنید کدام ممکن است کابینت های پالت، میزانسن، کابینت بندی مش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر طیف گسترده ای از واحدهای ذخیره سازی برای جابجایی چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان محموله فوق العاده مفید هستند.” امتحان شده برای مکان یابی راه‌هایی برای افزایش این سیستم‌ریزی ذخیره‌سازی، انبار ممکن است برای بار فوری‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تا حد زیادی محدود می‌شود.”

۵. هیچ رویکرد یکسانی برای کابینت بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {وجود ندارد}. نحوه مدیریت انبار شخصی در میزان مؤثر بودن آن فوق العاده ضروری است. نحوه مدیریت آن محدوده شماست. روشی را محدوده کنید کدام ممکن است صحیح ممکن است باشد. قابل دستیابی است بخواهید اقلامی را همراه خود انجمن دادن اکثر فروشندگان هر دو گروه هایی اجتناب کرده اند اقلامی کدام ممکن است می خواهند همراه خود هم بفروشند، ذخیره کنید. اگر اقلام فصلی می فروشید، این یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتخاب های مدیریت است.

“دوباره پر کردن بارکد هر دو RFID {مفید است}، با این حال آن را منصفانه قدم فراتر بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده شخصی را مرتب حفظ کنید. این باعث صرفه جویی در زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ممکن است در پایان دادن سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام تبدیل می شود.”

۶- خانه را بر مقدمه استفاده مجدد اجتناب کرده اند از دستگاه فعلی این سیستم ریزی نکنید. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است فضای بی نظیر این سیستم ریزی شده است، الزامات ذخیره سازی احتمالاً اجتناب کرده اند تذکر انواع SKU، ابعاد SKU، مقدار، فضای کمد فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها، مقررات تنظیم کرده است. به همین دلیل، فضای این سیستم ریزی شده باید به گونه ای پیکربندی شود کدام ممکن است حداقل نیازهای حال را برآورده تدریجی. این امر ناگزیر به معنای ابعاد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از مختلف راه رفع های ذخیره سازی نسبت به در گذشته است. ضروری است کدام ممکن است طبق فینال عمیق این سیستم ریزی کنید. پس اجتناب کرده اند تأیید قالب حال، حتماً آنچه در موقعیت یابی وجود داشت را تجزیه و تحلیل کنید به همان اندازه ببینید، در صورت وجود، چه مواردی قابل استفاده مجدد است. این ممکن است گاهی اوقات باعث افزایش بودجه شود، با این حال سرانجام، فضای کمد در درازمدت کم قیمت تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر {خواهد بود}.

محدوده کابینت های انبار

۷- کابینت های پالت معمول مورد پسند ترین انتخاب های کابینت های ذخیره سازی هستند. همراه خود این جاری، این کابینت ها به حداقل یک سالن برای ورود لیفتراک خواستن دارند. هنگامی کدام ممکن است جریان عمومی انبار خاص شد، کابینت ها باید محدوده شوند به همان اندازه اجتناب کرده اند فضای فعلی کمتر از استفاده را ببرند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تقریباً تمام لیفتراک ها بر روی پالت ذخیره می شوند، در اکثر انبارها اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از کابینت های پالت استفاده تبدیل می شود.

کابینت بندی پالت معمول محدوده پیش ایده برای هر تأسیساتی همراه خود ورود به پولی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند محصولات مختلف است. هر پالت روی کابینت پالت برای نیروی محرک لیفتراک قابل ورود است. این {تضمین می کند} کدام ممکن است هیچ بخشی برای سال ها دفن هر دو گم نمی شود. هر محل قرارگیری ذخیره سازی را می توان به صورت دیجیتال هر دو فقط روی منصفانه تکه کاغذ در یک واحد لیست بی نظیر نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع داد. مدیریت کننده چرخ دنده ممکن است به سادگی نمودار جامعه را دنبال تدریجی، به سطرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون ها ورود داشته باشد به همان اندازه روزی کدام ممکن است به محل ذخیره چرخ دنده برسید.

ما فقط این را در آن نقطه یاد گرفتیم. منصفانه گذر بین هر مجموعه اجتناب کرده اند کابینت های پالت مورد نیاز {است تا} منصفانه لیفتراک راهی پیدا کند به حداقل یک پالت برسد. همراه خود این جاری، در متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها، این سطح ورود حیاتی نیست. به طور معمول است، همه لیفتراک ها محصول مشابهی را حاضر می دهند. مورد نیاز نیست این اسکیت ها به صورت به صورت جداگانه به راحتی در دسترس است باشند.

۸- سیستم های کابینت بندی پالت امکان استفاده بیشتر اجتناب کرده اند فضای عمودی را لوازم. برخی اجتناب کرده اند سودآور ترین نمایندگی ها، شبیه Costco را انتخاب کنید و انتخاب کنید Sam’s Club، با بیرون استفاده اجتناب کرده اند سیستم های کابینت بندی پالت برای عجله در جاری {ناپدید شدن} هستند. این مد مدیریت برای هر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار نوزاد هر دو غول پیکر {مفید است}:

کابینت بندی پالت تنها در سال اول قیمت های انبار را هزاران و هزاران کاهش می دهد. علاوه بر این این، ذخیره سازی چرخ دنده را فوق العاده ساده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوارتر می تدریجی.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سیستم های کابینت پالت می توانند سهام بیشتری را به صورت عمودی ذخیره کنند، فضای افقی کدام ممکن است ذخیره می کنند ممکن است به معنای تمایز بین باز کردن منصفانه انبار اضافی باشد. ۹ تنها انبار ممکن است همراه خود سیستم های کابینت بندی پالت گروه یافته تر به نظر می رسد مانند است، اما علاوه بر این ایمن تر نیز {خواهد بود} از این روش ها اجتناب کرده اند فولادی نوسازی شده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر دوام انصافاًً قابل اعتقاد هستند.

سختی: متوسط قابل دستیابی است منصفانه اولین برتر برای یک سازمان باشد کدام ممکن است به سیستم کابینت بندی پالت روی بیاورد، همراه خود این جاری، نتایج با بیرون شک ارزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده قطعا ارزش آن را دارد آن را دارد. علاوه بر این این، اجرای سیستم کابینت بندی پالت قابل دستیابی است در ابتدا به کار اضافی زیادی خواستن داشته باشد. با این حال در تا حد زیادی اسبابک ها، ساده منصفانه بار باید همراه خود آن تغییر غول پیکر مقابله کنید. هنگامی کدام ممکن است به نتیجه می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های نگهدارنده پالت تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حک تبدیل می شود، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری فوق العاده مقیاس را کاهش می دهد.

۹- وجود سیستم کابینت بندی صحیح برای ضمانت اجتناب کرده اند امنیت حیاتی است. برجستگی های نامنظم می توانند ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناایمن باشند. هنگامی کدام ممکن است اقلام انبار به خطا روی هم چیده می شوند، خطر افتادن اقلام شخص خاص هر دو حتی کل تعداد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا خراب کردن به خصوصی را دارید. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است تمام ردیابی ها به طور مساوی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای ترین اسبابک ها در زیرین قرار دارند. در از دستگاه کابینت بندی باکیفیت کدام ممکن است همراه خود استانداردهای امنیت حال سازگار شدن دارد برای امنیت کارمندان ممکن است فوق العاده ضروری است.

۱۰- انبار شخصی را پس اجتناب کرده اند ایجاد اولین همراه خود امتحان شده مستمر برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بندی در نظمی نسبتاً حفظ کنید. “منصفانه انبار روزمره منصفانه انبار ارزشمند است است. عملیات محدوده، چه اجتناب کرده اند محل کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار انبار ممکن است هر دو منصفانه عملیات تعدادی از جهان ای، مایه حیات کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است است. از انواع کمتری اجتناب کرده اند نقش ها عادی فضای خرده فروشی آجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملات را اشغال می کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های بیشتری ترجیح می دهند. کالا وب مبتنی بر. ساده منصفانه انبار همراه خود انجمن مقرون به صرفه ممکن است قیمت ها را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج را افزایش دهد. استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات انبار شخصی را مجدداً تعیین مقدار کنید به همان اندازه انتخاب های سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار را به طور مؤثر محدوده کنید.

اخرین حرف

یوجین سیستم جهان همراه خود نیم قرن تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه خوب در زمینه ساخت طیف گسترده ای از سیستم های کابینت بندی انبار تجاری ممکن است همراه خود توصیه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی ممکن است را در محدوده بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده ترین نوع کابینت بندی انبار یاری دهد.

حاضر طراحی سه بعدی اجتناب کرده اند فضای انبار ممکن است برای کابینت های انبار بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده اجتناب کرده اند تولید دیگری خدماتی است کدام ممکن است یوجین بدون هزینه در اختیار ممکن است اعضای خانواده مکان ها. برای اکتسابی هرگونه توصیه می توانید همراه خود شماره های ۰۲۱۸۸۸۳۸۸۳۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰۲۱۸۸۳۰۹۰۴۴ تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به آنلاین موقعیت یابی مناسب www.ozhano.com موقعیت یابی مناسب یوجین سیستم ورلد مراجعه کنید.