۱۲۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان پارس تصرف شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی گهرامی گفت: با توجه به ۱۵ اولویت پیشنهادی رئیس قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۱، توجه بیشتر به صیانت از حقوق عامه به ویژه حل مسائل مربوط به مالکیت غیرقانونی اراضی و اراضی مورد نیاز است. ۱۲۰ هکتار از اراضی ملی در محدوده این شهرستان با تغییر کاربری و دستور رئیس حوزه قضایی پارس مصادره شد.

قهرمانی تصریح کرد: پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تخلیه ساکنان به دلیل عدم تصدیق مالکیت، مالکیت این زمین ها حذف شد.

وی ارزش تقریبی این اراضی را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پس از تخریب بناهای غیرمجاز توسط سازمان حفاظت منابع طبیعی، این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

قرنی با اشاره به اینکه اجرای طرح توسعه منطقه انرژی پارس منجر به افزایش شدید تصرفات غیرقانونی در این شهرستان شده است، خواستار اقدامات پیشگیرانه و برخورد سریع و قاطع با متخلفان شد.

رئیس قاضی هرمزگان همچنین بر لزوم توجه ویژه به اطلاع رسانی سریع و سریع تخلفات توسط نهادهای سرپرستی به منظور تسریع در رسیدگی و صیانت از حقوق بیت المال تاکید کرد.