۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل است
بخش‌های اداری کلیه مراکز دولتی و اداری، مؤسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و مراکزی که نیاز به ادامه فعالیت در روزهای تعطیل دارند. از تعطیلی شهرهای سیستان در منطقه خبر داد.