The Club House در جاری کار بر روی منصفانه قابلیت جدید تعدادی از نفره در رومیان است


مشخصه جدید Club House به مشتریان اجازه می دهد به همان اندازه به صورت گروهی در پلتفرم های پلتفرم اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS ورزشی کنند.

به گزارش سرویس فناوری تکنا، این قابلیت در تجهیزات گلف همراه خود راه اندازی شد وایلد مقوا {در این} اپلیکیشن تحریک کردن تبدیل می شود. این ورزشی برای ادغام کردن منصفانه سری سوالات است کدام ممکن است در دوره آن مشتریان الهام بخش می شوند به همان اندازه همراه خود سایر اعضای خدمه تا حد زیادی ارتباط برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود یکدیگر صحبت کنند.

این ورزشی در جاری حاضر ساده به زبان انگلیسی فعلی است. {برای شروع} ورزشی، مشتریان باید دکمه + Rooms را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس انتخاب Games را انواع کنند. پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در یکی اجتناب کرده اند اتاق های این جامعه اجتماعی می توان دوستان را به آنجا دعوت کرد. سپس همراه خود فشار بر روی انتخاب start game می توانید ورزشی را آغاز کنید. این ورزشی شامل لیستی اجتناب کرده اند سوالاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشتریان درخواست شده است تبدیل می شود با توجه به آنها تذکر دهند. شناخته شده به عنوان مثال، اجتناب کرده اند مشتریان درخواست شده است تبدیل می شود به همان اندازه با توجه به منصفانه فیلم خاص تذکر دهند هر دو در عرض سه دقیقه فیلمی را عنوان ببرند کدام ممکن است همه اعضای رومی به آن است کنجکاوی دارند.

به نظر می رسد مانند است همراه خود تداوم شرایط اپیدمی کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور برخی اجتناب کرده اند مشتریان راه در اطراف، این خانه ممکن است برای او یا او مفید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشتریان استقبال شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این مشخصه همراه خود هدف رقبا همراه خود سایر جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پتانسیل ها جدید برای الهام بخش مشتریان به شکسته نشده استفاده اجتناب کرده اند این پلتفرم {خواهد بود}.