آیا شخص می تواند با یک نوشیدنی تغذیه ای مانند Ensure ، بدون غذاهای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی خواهد بود؟ آیا اطمینان (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟ : تغذیه


آیا شخص می تواند با یک نوشیدنی تغذیه ای مانند Ensure ، بدون غذاهای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی خواهد بود؟ آیا اطمینان (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید