چرا باید سبزیجات بیشتر یا غلات بیشتری بخوریم؟ : تغذیه


من به یاد دارم که در دوران ابتدایی در مورد هرم غذایی یاد گرفتم: شما نان / غلات را در انتها می آوردید ، بزرگترین قسمت رژیم ایده آل چیست ، سپس سبزیجات ، کمی کوچکتر و غیره. من مدام چیزهای مشکوک در مورد گندم و اینکه چگونه برای شما آنطور که فکر می کنید خوب نیست و بیشتر در مورد اینکه چگونه سبزیجات باید بزرگترین بخش رژیم غذایی شما باشند را می شنوم. برای خوردن بیشتر چه چیزی را توصیه می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید